Extra Algemene Voorwaarden 24/7 fitness

Condities

 • Deze extra fitness module is bedoeld om gebruik te kunnen maken van de fitness na sluitingstijd van het sportcentrum, op deze uren is er geen personeel van Due Amici aanwezig om toezicht te houden of om u bij te staan bij eventuele calamiteiten;
 • U kunt alleen gebruik maken van deze extra module als u boven de 16 jaarbent en een geldig onbeperkt lidmaatschap of het 24/7 abonnement heeft bij Due Amici (dit formulier is onlosmakelijk verbonden met uw lidmaatschapformulier);
 • De fitness is na sluitingstijd van het sportcentrum uitsluitend toegankelijk met uw eigen persoonlijke en geldige toegangspas, het is niet toegestaan om viaeen toegangspas van iemand anders te sporten, of uw persoonlijke toegangspas uit te lenen aan derden;
 • Leden die aan he trainen zijn mogen niet de deur voor anderen openmaken;
 • Elk Due Amici lid is zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik en beheer van zijn/haar persoonlijke toegangskey. In geval van verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke toegangskey dient u deze direct te laten blokkeren dit om misbruik te voorkomen en dient er een vervangendekey te worden aangeschaft, kost en hiervan zijn € 26,00;
 • U kunt alleen gebruik maken van de fitnessruimte en de groepsleszaal boven. De bar/balie, kleedkamers en toiletten zijn niet bereikbaar; 
 • Roken en het gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan, evenals het gebruik van etenswaren in de fitness. 
 • Het is niet toegestaan om buitengedragen (sport) schoenen te dragen in de fitness en het gebruik van een handdoek op alle toestellen, halterbankjes en matjes is i.v.m. de hygiëne verplicht.  
 • Gebruik de toestellen alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden. Laat een toestel of halter-stang na gebruik direct weer volledig afgeladen en schoon achter en ruim losse gewichten die u gebruikt op: 
 • Bij een betalingsachterstand wordt uw toegangspas geblokkeerd en kunt u geen gebruik maken van de fitness zonder toezicht;
 • Het is niet toegestaan een introducee mee te nemen. Doet u dit wel, dan wordt er automatisch €20,00 per gebeurtenis bij u in rekening gebracht en uw toegangskey geblokkeerd om te sporten na sluitingstijd;   

Aansprakelijkheid: 

 • Due Amici aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. Ieder persoon die de fitnessruimte betreedt en/of gebruik maakt van de toestellen, doet dit volledig op eigen risico en is nadrukkelijk gehouden aan de geldende huisregels en algemene voorwaarden van Due Amici. U daarom wordt geadviseerd zich hiertoe treffend te verzekeren; 
 • Wij adviseren u daarom geen risicovolle activiteiten te verrichten tijdens deze extra uren, of gebruik te maken van sportfaciliteiten welke u nog niet eerder heeft gebruikt. Wij raden u altijd aan om samen met iemand te trainen, dit i.v.m. uw eigen veiligheid (persoonlijke ongelukken, gemoedstoestand); 
 • Schade toegebracht door leden aan de inventaris c.q. het gebouw van het sportcentrum is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid; 
 • Elk handelen of nalaten of gedrag dat in strijd is met één of meer bepalingen van onze condities, huisregels en algemene voorwaarden van fatsoen, geeft Due Amici het recht om met onmiddellijke ingang de lidmaatschap overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene de toegang te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van de contributie;  
 • Due Amici hanteert cameratoezicht ten behoeve van:
  1. Toegangscontrole van de fitness na sluiting sportcentrum;
  2. Bewaking en beveiliging van goederen en personen die aanwezig zijn bij Due Amici.
  3. Preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen, inventaris, gebouw en alles wat daar direct mee samenhangt;
  4. De personen die de beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd;
  5. Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven bevel (in principe schriftelijk) van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Due Amici hiertoe verplicht. 
 • Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens, camera toezicht/ opnames en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en onze huisregels, deze zijn op te vragen in ons sportcentrum of kunt u nalezen op onze website www.due-amici.nl